OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke službám poskytovaným společností Blanenšťáci.cz se sídlem  Fügnerova 1, Blansko 67801

IČ: 10530096 DIČ: CZ6301221267 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Společnost  Blanenšťáci.cz  je provozovatelem inzertního serveru Blanenšťáci.cz (dále jen „server“), zhotovitelem webových stránek, správcem PPC kampaní a poskytovatelem dalších služeb (dále jen „služby“).


1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě elektronické nebo písemné Objednávky nebo písemné či ústní Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“-viz definice pojmů) uzavírané mezi Blanenšťáci.cz a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatelem“).


1.3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Odchylná písemná ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.


1.4. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto Obchodních podmínkách ani ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.


1.5. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce.


DEFINICE POJMŮ


Aktivace – zveřejnění nebo zpřístupnění objednané služby.


Inzertní poradce – zaměstnanec nebo obchodní zástupce Blanenšťáci.cz, který jedná s potenciálními klienty za účelem uzavření Smlouvy s Blanenšťáci.cz.


Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala službu u Blanenšťáci.cz.


Provozní podmínky – soubor podmínek, závazných postupů, opatření a/nebo omezení pro poskytování služeb Blanenšťáci.cz Objednatelům.


Služba – uveřejňování inzerátů Objednatele v titulech Blanenšťáci.cz a na serveru, správa PR kampaní a ostatní služby.


Smlouva – Smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí:


        a) písemná nebo ústní Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Blanenšťáci.cz a Objednatelem, kterou za Blanenšťáci.cz sepisuje/sjednává a stvrzuje jeho Inzertní poradce či pověření zaměstnanci Blanenšťáci.cz.

        b) Objednávka automaticky vygenerovaná při objednání služeb Objednatelem na serveru Blanenšťáci.cz.


Zájemce – osoba, která má zájem o zboží nebo služby nabízené Objednatelem.


Zákon – Zákon č. 101/2000 SB o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI AVÍZEM A OBJEDNATELEM


2.1. Smluvní vztah mezi Blanenšťáci.cz a Objednatelem vzniká u placených služeb uzavřením Smlouvy a zaplacením objednané služby, pokud není dohodnuto jinak.


2.2. Smluvní vztah mezi Blanenšťáci.cz a Objednatelem vzniká u bezplatně poskytovaných služeb aktivací objednané služby.


2.3. Objednatel i Blanenšťáci.cz souhlasí s uzavíráním a zasíláním Smluv elektronickou cestou.


2.4. Nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Blanenšťáci.cz je akceptování těchto Obchodních podmínek Objednatelem a to ještě před poskytnutím služby ze strany Blanenšťáci.cz Objednateli. Souhlas s Obchodními podmínkami stvrzuje Objednatel uzavřením Smlouvy nebo zaplacením služeb podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3. PRÁVA A POVINNOSTI Blanenšťáci.cz


3.1. Blanenšťáci.cz se zavazuje po dobu trvání Smlouvy poskytovat Objednateli služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.


3.2. Blanenšťáci.cz se zavazuje poskytovat Objednateli ve sjednaném období asistenční službu-helpline prostřednictvím e-mailu nebo telefonického poradenství.


3.3. Blanenšťáci.cz si vyhrazuje právo kontroly obsahu objednaných inzerátů a reklamy a neposkytnout objednanou službu, pokud svou formou, obsahem nebo kvalitou neodpovídá zájmům Blanenšťáci.cz, a/nebo pokud by byla v rozporu s platnými zákony ČR, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami a to i v případě, že tato skutečnost bude zjištěna v průběhu poskytování služby.


3.4. Blanenšťáci.cz poskytne Objednatelem požadovanou službu v termínu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Pokud termín není ve Smlouvě uveden, pak bude služba na serveru poskytnuta ihned po provedení kontroly legitimity inzerátu.


3.5. Blanenšťáci.cz si vyhrazuje právo pozastavit poskytování či aktivaci objednané služby v případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči Blanenšťáci.cz.


3.6. Blanenšťáci.cz není povinno uhradit Objednateli náhradu skutečné škody či ušlého zisku, které vzniknou v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí služby či vadného plnění třetích osob nebo vyzrazením přihlašovacího hesla na server či jeho zneužitím třetími osobami.


3.7. Blanenšťáci.cz nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží nabízeného Objednatelem ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Objednatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání a převzetí nabízeného zboží nebo služby Objednatelem a jeho/její zaplacení nese plně Objednatel a Zájemce.


3.8. Blanenšťáci.cz si vyhrazuje právo změnit, rozšířit nebo zrušit tištěné tituly, servery i nabídku poskytovaných služeb. Informace o změnách budou v předstihu zveřejněny na serveru, v sídle Blanenšťáci.cz a jeho pobočkách a prostřednictvím Inzertních poradců.


3.9. Dotknou-li se změny dle bodu 3.8. již poskytovaných nebo předplacených služeb, bude Blanenšťáci.cz Objednatele kontaktovat a nabídne mu alternativní řešení. Nedojde-li k dohodě, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy dle bodu 7.3. Obchodních podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE


4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Blanenšťáci.cz všechny potřebné údaje a podklady nutné pro realizaci sjednaných služeb. Zároveň Objednatel prohlašuje, že identifikační a kontaktní údaje o jeho osobě uvedené ve Smlouvě jsou úplné, aktuální a pravdivé.


4.2. Objednatel se zavazuje, že nebude Blanenšťáci.cz činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě poskytnutí objednané služby, a že případné nároky třetích osob vůči Blanenšťáci.cz vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel v plné výši odškodní.


4.3. Objednatel se zavazuje, že bude využívat všechny poskytované služby bez úmyslu poškodit jakoukoliv třetí osobu nebo Blanenšťáci.cz.


4.4. Objednatel se při dodávání podkladů pro objednanou službu (texty, fotografie, videa apod.) zavazuje dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, nedodávat podklady, které odporují dobrým mravům, platným zákonům ČR anebo poškozuji Blanenšťáci.cz. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Blanenšťáci.cz z tohoto důvodu nemá Objednatel právo na vrácení jakékoliv částky, kterou za službu zaplatil.


4.5. Objednatel není v rámci jemu poskytovaných služeb oprávněn vkládat na server inzerci či reklamu třetích stran (vyjma dceřiných společností a poboček Objednatele nebo písemného souhlasu Blanenšťáci.cz), předávat služby Blanenšťáci.cz jemu poskytnutých třetím stranám a předávat své přihlašovací údaje jiným osobám. Porušení těchto povinností je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Blanenšťáci.cz z těchto důvodů nemá Objednatel právo na vrácení jakéhokoliv částky, kterou za službu Blanenšťáci.cz zaplatil.


4.6. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost a úplnost Blanenšťáci.cz zveřejněné inzerce nebo reklamy, a to bezodkladně po jejich zveřejnění.


4.7. Pokud Blanenšťáci.cz neposkytlo Objednateli službu v plném rozsahu z technických důvodů na straně Blanenšťáci.cz, má Objednatel právo na prodloužení doby poskytování služby nebo na náhradní plnění anebo na přiměřenou slevu z ceny služby. Blanenšťáci.cz však nenese odpovědnost za problémy způsobené třetí osobou a za problémy, jejichž závažnost vyžaduje řešení, jež je mimo technické možnosti Blanenšťáci.cz.


4.8. Osobní údaje Objednatele budou Blanenšťáci.cz zpracovány v souladu se zákonem a dle zásad ochrany osobních údajů.


4.9. Objednatelé nejsou oprávněni poskytovat  služby severu Blanenšťáci.cz třetím osobám.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1. Služby Blanenšťáci.cz jsou zpoplatněny dle platného Ceníku. Blanenšťáci.cz je plátce DPH a v Ceníku je u každé služby uvedeno, zda je cena stanovena včetně DPH (konečná) nebo bez DPH. Je-li cena stanovena bez DPH, DPH bude k ceně připočteno v aktuální zákonné výši. Ceník veškerých služeb je k dispozici v sídle Blanenšťáci.cz, na jeho pobočkách a u Inzertních poradců. Ceník služeb, které lze objednat on-line, je zveřejněn na serveru na Blanenšťáci.cz. Inzertní poradce má právo na základě vnitřních podmínek Blanenšťáci.cz předložit Objednateli speciální cenovou nabídku. Při změně Ceníku se použije cena, která byla platná ke dni uzavření Smlouvy.


5.2. Pokud se Objednatel a Blanenšťáci.cz nedohodnou jinak, je cena za službu splatná předem.

Informace o možnostech placení jsou k dispozici v sídle Blanenšťáci.cz


5.3. Objednatel a Blanenšťáci.cz se mohou dohodnout, že služba bude Objednatelem uhrazena předem na základě zálohové faktury vystavené Blanenšťáci.cz.


5.4. V případě, že si Objednatel u Blanenšťáci.cz předplatí kredit na služby, bere na vědomí, že ho lze čerpat, popř. lze jeho nevyčerpanou část na základě písemné žádosti vrátit, ve lhůtě do 3 let od data jeho úhrady. Po této lhůtě pozbývá kredit platnosti.


5.5. Jestliže se Objednatel s Blanenšťáci.cz dohodnou, že služba bude poskytnuta/aktivována před zaplacením, zašle Blanenšťáci.cz Objednateli do 15 dnů od poskytnutí/aktivace služby fakturu – daňový doklad se splatností 10 dnů (není-li dohodnuto jinak), přičemž Objednatel je povinen takto zaslanou fakturu uhradit v plné výši ve lhůtě splatnosti.


5.6. Při platbě je Objednatel povinen uvádět správný variabilní symbol. Platba neoznačená variabilním symbolem anebo označená chybně je Blanenšťáci.cz považována za neidentifikovatelnou, a pokud se ji nepodaří do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí identifikovat, bude vrácena zpět Objednateli, bude-li to technicky možné. Neidentifikovatelnou platbu nelze považovat za úhradu služeb dle Smlouvy.


5.7. Při prodlení v placení podle bodu 5.5. těchto Obchodních podmínek je Objednatel povinen Blanenšťáci.cz zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši podle § 1970 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z neuhrazené částky, a to za každý, byť jen započatý den prodlení. Za den úhrady se považuje den, kdy je příslušná částka zaplacena v hotovosti Blanenšťáci.cz, nebo den, kdy je částka připsána na bankovní účet Blanenšťáci.cz

5.8. Objednatel souhlasí s odesíláním daňových dokladů v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


6.2. V případě pochybení na straně Blanenšťáci.cz je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Při pochybení Blanenšťáci.cz týkajících se zveřejnění inzerátů v tištěných titulech Blanenšťáci.cz se za přiměřenou náhradu považuje bezplatné zveřejnění jednoho náhradního inzerátu v případě chyby v kontaktních údajích či v textové části, která podstatně mění smysl inzerátu po obsahové stránce, nebo byl-li inzerát zveřejněn v jiném než předem dohodnutém termínu.


6.3. V případě, že se v poskytnutých službách vyskytnou nedostatky, které byly způsobeny chybnými podklady dodanými Objednatelem, nemá Objednatel nárok na náhradu ani slevu z ceny.


6.4. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění je 30 kalendářních dnů ode dne poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty zanikne Objednateli právo na reklamaci.


6.5. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Blanenšťáci.cz od Objednatele obdrželo reklamaci. Reklamaci je možno uplatnit v sídle Blanenšťáci.cz . Reklamace musí mít písemnou formu a pochybení Blanenšťáci.cz v ní musí být přesně specifikována.


6.6. Lhůta pro vyřešení práva z vadného plnění ze strany Blanenšťáci.cz je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.


6.7. Věcně příslušný subjekt pro případné mimosoudní řešení sporů mezi Objednatelem a Blanenšťáci.cz je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


6.8. Blanenšťáci.cz nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení svých služeb s ohledem na fakt, že Blanenšťáci.cz je samo závislé na kvalitě a včasnosti služeb poskytovaných mu jeho dodavateli. Blanenšťáci.cz nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


7.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.


7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1.,mohou od Smlouvy odstoupit Objednatel i Blanenšťáci.cz kdykoli v době, která předchází realizaci/aktivaci služby.


7.3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy v průběhu realizace služby, vrátí Blanenšťáci.cz Objednateli částku odpovídající ceně zatím nerealizované části služby, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Cenu za již poskytnuté služby je Objednatel povinen Blanenšťáci.cz uhradit.


7.4. Blanenšťáci.cz má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních podmínek Blanenšťáci.cz ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) odstavce 4.4. a 4.5. těchto Obchodních podmínek.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Nakládání Blanenšťáci.cz s osobními údaji uživatelů serveru je upraveno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


9. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK


9.1. Obchodní podmínky může Blanenšťáci.cz kdykoliv ze zákona jednostranně změnit, jestliže z povahy závazků Blanenšťáci.cz při poskytování jeho služeb a s ohledem na neustálý technický vývoj služeb poskytovaných Blanenšťáci.cz lze v budoucnu očekávat rozumnou potřebu pro změnu těchto Obchodních podmínek.


9.2. Provedená změna Obchodních podmínek bude Blanenšťáci.cz oznámena na úvodní stránce webu Blanenšťáci.cz


9.3. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


9.4. Objednatel má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a svůj závazek k Blanenšťáci.cz z tohoto důvodu vypovědět, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností zatěžující Objednatele. Výpověď z důvodu změny Obchodních podmínek Blanenšťáci.cz je Objednatel povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení změn.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Uzavřením Smlouvy Objednatel v souladu se Zákonem vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv odesílaných Blanenšťáci.cz na elektronickou adresu Objednatele. E-mailové zprávy mohou mít informační i obchodní charakter. Odmítnout přijímání těchto zpráv může Objednatel kdykoliv bezplatně provést na e-mailové adrese info@blanenstaci.cz


10.2. Blanenšťáci.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé využíváním služeb Blanenšťáci.cz v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.


10.3. Blanenšťáci.cz je výlučným vlastníkem všech práv k vytvořeným inzerátům a reklamám webu Blanenšťáci.cz a PR kampaní.


10.4. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Blanenšťáci.cz

 


Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2021